Algemene voorwaarden:

Behoudens andersluidende, uitdrukkelijk door De Vromishoeve schriftelijk erkende en toegestane afwijkingen, en welke ook de kontrakts-, reservatie of andere gebruikelijke voorwaarden zijn van de klant, maken alléén onderhavige Algemene voorwaarden integraal en onverbrekelijk deel uit van alle handelingen, diensten en /of overeenkomsten van, met en/of tussen enerzijds De Vromishoeve – An De Lathauwer , hiervoor een hierna kortweg De Vromishoeve  genoemd, en anderzijds de tegenpartij in ruime zin, hiervoor en hierna de klant genoemd.

Bijgevolg zijn, zonder uitzondering, alle onderlinge afspraken enkel wederzijds bindend indien per brief of per fax of per mail  bevestigd.

1. Betalingsvoorwaarden

 Onze facturen zijn betaalbaar op factuurdatum zonder korting.

Bij niet naleven van het hierna vermelde behoudt De Vromishoeve zich het recht voor dit te aanzien als een éénzijdige annulatie door de klant met de daaraan verbonden kosten zoals verder omschreven onder artikel 8.

Ingeval de faktuur  na 8 dagen niet of niet volledig betaald is, is er van rechtswege door de klant op het factuurbedrag een schadevergoeding verschuldigd van 15% met een minimum van 100 euro en een maximum van 1250 euro. Intresten en schadevergoeding zijn verschuldigd door het enkel feit van het uitblijven van  betaling. Nooit kan een niet-inbezitname van de ter zijne beschikking gestelde verblijven, een onvolledig en/of betwist verblijf en/of reservatie en/of dienst door de klant als voorwendsel gelden voor een vertraging in de betaling. Boven de bovenvermelde schadevergoeding zijn alle innings-, protest- en recuperatiekosten, zelfs van geaccepteerde wissels, ten laste van de klant. Elke vertraging in betaling geeft De Vromishoeve  het recht eenzijdig en zonder schadevergoeding aan de koper, alle bestaande en nog niet uitgevoerde overeenkomsten te vernietigen alsook elke uitvoering van lopende overeenkomsten stop te zetten.
Alle bewoners van een kamer zijn persoonlijk hoofdelijk solidair aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiend uit die reservatie. 

 2. Beschrijving

 De beschrijvingen, maten en kleuren, evenals details van foto’s en /of tekeningen in de prijsopgaven en/of catalogen, zijn louter informatief en nooit bindend.

 3. Klachten

 Elke klacht betreffende verblijf, goederen en/of factuur moet in de mate van het mogelijke door de klant zo vlug mogelijk tijdens zijn verblijf aan De Vromishoeve  worden gemeld, dit teneinde De Vromishoeve de kans te bieden de klacht direct te verhelpen.

In ieder geval moet de klacht geschieden, op straffe van verval, binnen de acht dagen na de levering, dienst en/of factuur, per aangetekend schrijven aan of tegen ontvangstbewijs van het hotel.

 4. Overmacht

 In geval van overmacht, niet te voorziene  voorvallen onafhankelijk van haar wil en/of uitzonderlijke omstandigheden, behoudt De Vromishoeve zich het recht voor om de klant, zonder enige vorm van schadeloosstelling, onder te brengen bij een collega, zo mogelijk in de omgeving, doch minstens van dezelfde klasse

 5. Schade

 Alle schade aangericht door de klant, zowel aan verblijven, stofferende goederen, en/of andere, behorend tot of bij De Vromishoeve  toebehorende aan derden met dewelke De Vromishoeve relaties onderhoudt, wordt volgens, hierbij door de klant aanvaarde opgave van De Vromishoeve kontant betaald zonder discussie, en dit uiterlijk voor het vertrek van de klant.

Betreffende het stallen van voertuigen op de parking, alsook in installaties toebehorende aan derden met dewelke De Vromishoeve relaties onderhoudt, wordt overeengekomen dat De Vromishoeve ontslaan is van iedere verantwoordelijkheid, van welke oorzaak ook.

 6. Geschillen

 In elk geschil, waar ook de handeling, dienst of overeenkomst plaatsgrijpt, zijn alleen de Rechtbanken van Mechelen bevoegd en dit uitsluitend overeenkomstig het Belgische Recht.

 7. Annulatievoorwaarden

 Voor groepsklanten brengen een gedeeltelijke of volledige annulatie van het aantal personen aanleiding tot het aanrekenen door De Vromishoeve aan de klant van volgende annuleringskosten.:

Annuleringen meer dan 8 weken voor aankomst: 10% van de gereserveerde diensten;

annulering tussen 8 en 4 weken voor aankomst: 30% van de gereserveerde diensten;

annulering tussen 4 en 2 weken voor aankomst: 50% van de gereserveerde diensten;

annulering tussen 2 weken en 1 week voor aankomst: 60% van de gereserveerde diensten;

en annulering minder dan 1 week voor aankomst: 75% van de gereserveerde diensten, telkens op het ogenblik van de annulatie.

 Art 1152 BW is hierbij van toepassing. 

8. Uw huisdieren

Uw huisdieren zijn niet toegelaten, noch op de kamer, noch in de gemeenschappelijke delen, parking of garage. 

9. Aankomst- en vertrektijden

Inchecken van 15 tot 20u.
Uitchecken van 10 tot 11u.
Laatste versie: 26/01/2018